RUITMTELIJKE ORDENING - WETGEVING

De eerste wet op de stedenbouw dateert van 1962. Erg laat om er aan te beginnen, vonden veel mensen.
De ruimtelijke ordening werd toen beheerst door de plannen van aanleg, (APA - Algemeen Plan van Aaanleg en BPA - bijzonder plan van aanleg).
Deze plannen werden opgemaakt door de gemeenten.
Om tot een coherentere aanpak te komen werd in 1972 het K.B. op de gewestplannen goedgekeurd.
Deze planfiguur was voorzien in de stedenbouwwet, doch omdat de gemeenten het vertikten om APA's op te maken besliste de minister dan maar om van die gewestplannen werk te maken.

Gewestplannen zijn typische zoneringsplannen. (klik hier)


Op het ogenblik dat die gewestplannen opgemaakt worden, wordt in Vlaanderen reeds gepleit voor het opmaken van structuurplannen.
Promotor van dit systeem was prof. arch.-ir. Charles Vermeersch, die er zijn doctoraat van maakte.
Het systeem was afgekeken van Nederland.


Structuurplannen worden opgemaakt door de overheid en worden nadien omgezet in Ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Hiervoor was een wetswijziging nodig want deze planfiguur bestond niet in de stedenbouwwet van 1962.

Dit resulteerde in het Decreet Ruimtelijke Ordening dat, na wat herzieningen, van start ging op 1 mei 2000.

Dit decreet diende al vrij vlug herschreven te worden want de nieuwe versie verscheen in mei 2009 in het staatsblad en heet vanaf dan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

De gewestplannen van 1972 hebben nog steeds een wettelijke basis voor de bestemming die ze aangeven, voor zover ze niet overschaduwd worden door een APA, BPA of RUP.

Hetzelfde geldt voor de APA's en BPA's van de stedenbouwwet. Een aantal ervan zijn vervallen, een aantal ervan zijn nog steeds geldig maar ook hier geldt: voor zover ze niet overschaduwd zijn door een RUP.
De contouren van deze RUP's moeten niet noodzakelijk overeenstemmen met deze van de voorgaande plannen.
Wat geldt is de laatste bestemming dat een perceel gekregen heeft.

Een beetje ingewikkeld voor wie er niet in thuis is, maar ruimtelijke ordening is nu eenmaal een complexe materie.

De overheid beschikt nog over de zogenaamde technische plannen:
het onteigeningsplan en het rooiplan.

Voor de concrete invulling hebben we een stedenbouwkundige vergunning nodig. Zowel particulieren als overheden  kunnen hier een aanvraag doen door middel van bouw- en sloopvergunningen dan wel verkavelingsvergunningen aan te vragen.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten