STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING - BEROEPSPROCEDURE

Aanvragers die niet akkoord gaan met de beslissing van het college kunnen beroep aantekenen bij de bestendige deputatie (provincie). Ook derden kunnen beroep aantekenen.

Derden in deze procedure kunnen zijn:
- buren, aangelanden, personen die menen dat hun belangen geschonden worden;
- verenigingen die bepaalde belangen vertegenwoordigen;
- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, (GSA), indien deze van mening is dat de legaliteit geweld wordt aangedaan of verkeerd geïnterpreteerd wordt;
- de instanties die advies moesten uitbrengen en van mening zijn dat met hun opmerkingen geen of onvoldoende rekening gehouden werd.


Beroepen moeten ingediend worden binnen de dertig dagen na ontvangst van de beslissing van het college of binnen de 35 dagen na de aanplakking van de beslissing op de bouwplaats.

Het beroep gebeurt per aangetekend schrijven waarbij de bezwaren toegelicht worden.

Kopie van het beroep moet ook aangetekend gestuurd worden naar het college en naar de aanvrager indien dit door derden wordt ingesteld.

Diegene die beroep aantekent moet ook een administratieve vergoeding storten op de rekening van de provincie.

Behandeling.

Beroepen worden administratief behandeld door de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar (PSA).

Deze onderzoekt het dossier volledig opnieuw.
Dit wil zeggen dat hij in totale onafhankelijkheid het dossier onderzoekt alsof er nog geen uitspraak is gebeurd door het college.
Vervolgens behandelt hij de bezwaren en opmerkingen.

Hiervan maakt hij een verslag op met weerom een beoordeling van de legale aspecten, de ruimtelijke overwegingen en de bezwaren en opmerkingen.

Dit verslag is beschikbaar voor alle betrokken partijen, ook het college.De betrokken partijen kunnen vragen gehoord te worden.

Deze vraag moet reeds gesteld worden bij het indienen van het beroepsschrift.

Partijen worden dan uitgenodigd voor een debat waarbij alle betrokken partijen, een vertegenwoordiger van de deputatie, de PSA en desgevallend de GewSA aanwezig mogen zijn.

Argumenten worden op deze zitting naar voor gebracht en na het sluiten van de debatten wordt de beslissing overgelaten aan de deputatie die
binnen de voorziene behandelingstermijn een uitspraak zal doen.


De deputatie kan
- het beroep geheel of gedeeltelijk inwilligen;
- voorwaardelijk inwilligen;
- het beroep verwerpen;
- geen beslissing nemen.


Een afschrift van de beslissing wordt naar alle betrokkenen overgemaakt. De beslissing moet door de aanvrager uitgehangen worden op de bouwplaats.En opnieuw hebben alle reeds eerder aangehaalde partijen het recht om binnen de 35 dagen hoger beroep aan te tekenen tegen deze beslissing bij de Raad voor Betwistingen inzake Vergunningen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten